Polska Szkoła

Jak funkcjonuje nasza szkoła?

Jesteśmy szkołą polonijną prowadzoną przez organizację społeczną.

Nasza placówka promuje dwujęzyczność i jest dodatkowym, niezwykle cennym dla dzieci dwujęzycznych elementem edukacji. Nasi uczniowie, pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, kształcą swoje kompetencje językowe i komunikacyjne w języku polskim, zdobywają wiedzę o Polsce, kraju pochodzenia ich rodziny, rozwijają poczucie przynależności do narodu polskiego przy równoczesnym poszanowaniu kultury kraju zamieszkania.

Zajęcia organizowane są pod patronatem Konsulatu Generalnego RP w Monachium i we współpracy z niemieckimi urzędami szkolnymi.  Lekcje odbywają się popołudniami w niemieckich szkołach w Heidelbergu, Mannheim i Eppelheim, w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo dla każdej grupy.

Nasza szkoła polonijna umożliwia uczniom, spełniającym obowiązek nauki w szkołach niemieckiego systemu oświaty, uzupełnianie wykształcenia z języka polskiego i wiedzy o Polsce. Oznacza to, że dzieci polskie mieszkające w Niemczech nie mogą uczyć się wyłącznie w naszej szkole, lecz muszą realizować obowiązek szkolny w Niemczech.

Mimo, że są to dodatkowe, nieobowiązkowe i płatne zajęcia pozalekcyjne, uczestniczy w nich ponad stu uczniów ze wszystkich typów szkół, w przedziale wiekowym od przedszkola do klasy maturalnej.

Statut ucznia potwierdzony jest legitymacją ucznia polonijnego, a udział w zajęciach zaświadczeniem o uczestnictwie wystawionym przez Konsulat Generalny RP i wpisem na świadectwie w szkole niemieckiej.

Młodzież może dodatkowo przystąpić do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego.

Jak i czego uczymy?

W naszej szkole pracujemy w oparciu o autorski program nauczania, który uwzględnia ogólnodostępne ramy programowe, przede wszystkim Podstawę programową dla szkół polonijnych, system edukacyjny kraju zamieszkania i zalecenia zawarte w dokumentach takich jak Europejski System Opisu Kształcenia Językowego. Program zajęć języka polskiego jest dostosowany do umiejętności i potrzeb uczniów, znajdujących się na bardzo różnym poziomie znajomości języka oraz w bardzo zróżnicowanych okolicznościach motywujących ich do nauki polskiego.

W naszej placówce prowadzimy zajęcia w małych, maksymalnie 12 osobowych grupach, indywidualne, w formie stacjonarnej i online, lekcje w terenie oraz warsztaty tematyczne.

Uczniowie poznają polską literaturę, zasady polskiej gramatyki i ortografii. Ćwiczą nie tylko jak poprawnie wyrażać się i pisać po polsku. Poznają także kraj, z którego pochodzą ich rodziny, jego historię, geografię, a także sztukę ludową i staropolskie zwyczaje. Zdobywane umiejętności ułatwiają kontakt z rodzinami w Polsce. W szkole zawiązują się znajomości i przyjaźnie. Podobne problemy pozwalają dzieciom i młodzieży lepiej się rozumieć i pomagać sobie wzajemnie.

Nasi nauczyciele systematycznie podnoszą swoje kompetencje zawodowe zgodnie z indywidualnymi potrzebami i możliwościami oraz nowocześnie podchodzą do nauczania przedmiotów i kultury. Wprowadzają metody aktywizujące, pracę z projektami, naukę przez zabawę, zajęcia interdyscyplinarne i międzyoddziałowe, rozwijają w uczniach krytyczne myślenie, kreatywność, umiejętność współpracy, planowania pracy własnej, mediacji rówieśniczej, poznawanie języka i kultury wspierane zasobami nowoczesnej technologii.

Co dodatkowo oferujemy naszym uczniom?

Budujemy poczucie polskości wśród dzieci i młodzieży m. in. poprzez współpracę z polskimi placówkami oświatowymi, udział w programach, projektach, konkursach i wycieczkach, dodatkowy program kulturalny, organizację wydarzeń. Sporo czasu w ramach projektów poświęcamy na tematy związane ze świętami, tradycjami i obrzędami. Te dodatkowe spotkania polonijne dla naszych uczniów i ich rodzin odbywają się z okazji andrzejek, mikołajek i Bożego Narodzenia.

Na powitanie wiosny organizujemy w grupach festiwal wielkanocnych obyczajów ludowych a w nim kolorowy pochód z piosenkami, topienie lub palenie marzanny, malowanie jajek wielkanocnych, wykonywanie koszyczków, szukanie wielkanocnego zajączka, śmigus-dyngus, a nawet pochód z wielkanocnym kogucikiem. Wiosną odbywają się także wyprawy do lasu.

Stowarzyszenie organizuje również wycieczki do Polski. Dzięki takim kilkudniowym wyjazdom np. do Warszawy, Krakowa, czy Gdańska uczniowie najlepiej poznają walory krajoznawczo-turystyczne Polski.  Ciekawe są również wycieczki w najbliższej okolicy.

Tradycyjnie organizowany jest też z okazji zakończenia roku szkolnego rodzinny piknik.

Szkoła promuje swój wizerunek w środowisku lokalnym i współpracuje z niemieckimi instytucjami.

Czy nauka jest bezpłatna?

Kształcenie jest płatne. Opłata za lekcję /45 minut/ wynosi 4 euro za pierwsze dziecko i 3 euro za drugie. Kolejne rodzeństwo zwolnione jest z opłat. Składka pobierana jest raz na kwartał, czyli trzy razy w roku szkolnym.

Przy 60 godzinach dydaktycznych w roku szkolnym, koszt za pierwsze dziecko w rodzinie wynosi 240 euro, a za drugie 180 euro.
​Aby ułatwić nam i Państwu kwestie uiszczania składek, prosimy o wypełnienie formularza polecenia zapłaty SEPA.

Jeśli posyłają Państwo dziecko na organizowane przez nas zajęcia, członkostwo jednego z rodziców w Stowarzyszeniu “Wawel” jest obowiązkowe. Składka członkowska na rok kalendarzowy wynosi 25 euro. 

Dodatkowe koszty mogą dotyczyć zakupu zeszytów ćwiczeń i podręczników na własność.

Szkoła ubiega się o dofinansowanie nauczania z innych źródeł.

Od kiedy istnieje nasza szkoła?

Pierwsza grupa rozpoczęła naukę w listopadzie 2006 roku w Heidelbergu. Od października 2007 umożliwiono prowadzenie lekcji języka polskiego w Eppelheim. We wrześniu 2008 powstała kolejna grupa w Mannheim. 

Kto może być uczniem naszej szkoły?

Do szkoły przyjmowane są dzieci obywateli polskich czasowo lub stale przebywających za granicą a także dzieci osób nie będących obywatelami polskimi. Stopień znajomości języka polskiego może być różny.

Przy rekrutacji i wyborze grupy bierzemy pod uwagę wiek dziecka, jego poziom znajomości języka polskiego oraz miejsce zamieszkania i możliwości organizacyjne.

Wstępny poziom znajomości języka polskiego u dziecka określamy na podstawie wywiadu i ewentualnie testu plasującego/diagnostycznego.


Są Państwo zainteresowani naszą ofertą, ale nie wiedzą, co wybrać?

Chętnie podpowiemy, która oferta zajęć będzie dla Waszego dziecka najbardziej odpowiednia.

Skontaktuj się z nami jeszcze dziś!